Velger du julebarnet eller Jesus?

TANKER Ennå kaller et flertall nordmenn seg kristne. Et mindretall sier de også tror på Jesus. Forsvinnende få har imidlertid et forhold til Frelseren Jesus Kristus, det vi fra gammelt av kalte «personlig kristen».

Så er spørsmålet: Hvem tror du reiser til himmelen når livet er slutt? Alle? Kristne som ikke tror pluss resten? Kun kristne som tror? Eller bare de svært få som kaller seg «personlig kristne».

HUSK >> LIK og FØLG PREACHER.NO på FACEBOOK

Både i den første menighet og i pietismens tid, vet vi at en personlig bekjennelse av tro på Jesus – å bekjenne sin kristentro på direkte spørsmål – var helt grunnleggende for en kristen. Bibelen lærer at en slik bekjennelse er nødvendig for å kunne bli regnet med som kristen, både av Jesus Kristus selv og av kristne brødre og søstre.

Jesus sier: «Hver den som kjennes ved meg for menneskene, skal også jeg kjennes ved for min Far i himmelen. Men den som fornekter meg for menneskene, skal også jeg fornekte for min Far i himmelen.» (Matt 10:32-33)

Dette verset står selvfølgelig ikke alene, men følges opp av likelydende tekster hos alle viktige forfattere i Det nye testamentet.

Evangelisten Lukas gjengir Jesus slik:

«Jeg sier dere: Hver den som kjennes ved meg for menneskene, skal også Menneskesønnen kjennes ved for Guds engler. Men den som fornekter meg for menneskene, han skal også bli fornektet for Guds engler.» (Luk 12:8-9)

Apostelen Paulus skriver til menigheten i Roma at den som ikke kan bekjenne at Kristus er Herre, er IKKE av Gud, men av antikristens ånd. Av andre tekster framgår det at demoner vil NEKTE et menneske å bekjenne tro på Jesus som Frelser og Herre.

«For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst.» (Rom 10:9-10)

HVEM? Hvem døde Jesus på korset for? Ja, nettopp. Deg!

Evangelisten Johannes melder seg også på med likelydende tekster. Jeg siterer tekster fra to av hans tre brev (evangeliet og åpenbaringen samsvarer også):

«På dette kjenner dere Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud. Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Det er ånden til Antikrist, som dere har hørt skal komme. Og den ånden er allerede nå i verden.» (1Joh 4:2-3)

«For det er gått mange forførere ut i verden, slike som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod. Dette er forføreren, Antikrist! Vær på vakt så dere ikke mister det dere har arbeidet for, men får full lønn.

Den som ikke blir i Kristi lære, men går ut over den, er uten Gud. Men den som blir i læren, har fellesskap både med Sønnen og med Faderen. Om noen kommer til dere og ikke har denne læren, så ta ikke imot ham i deres hjem, og ønsk ham ikke velkommen. For den som ønsker ham velkommen, blir medskyldig i det onde han gjør.» (2Joh 1:7-11)

En ganske så enkel test

Er du en kristen? Det er i grunnen ganske enkelt å finne ut av. Klarer du å si høyt mens en annen hører på at du tror på Jesus som Frelser og Herre, er du godt på innsida. Fariseerne blant oss kan gjerne klage på sider ved livet ditt, men det spiller ingen rolle. Du har tro og bekjennelse, det eneste kravet Jesus stiller.

«For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da SKAL du bli frelst,» skrev Paulus.

Det er så enkelt som at alle som regner seg som kristne, også frimodig bekjenner sin kristne tro – at Jesus er Kristus (Messias), og at Han derfor er vår Herre og Frelser.

Det er nemlig nettopp på BEKJENNELSEN at sauene (de frelste) blir skilt fra geitene (de ikke) på den siste dag, for å bruke enda en av Jesu mange metaforer. Du leser teksten i Jesu store tale om endetida Matteus 25,31-46.

Om noen ikke kan, eller ikke vil, bekjenne sin tro på Kristus, er de ikke kristne etter Bibelens definisjon. De kan være «kulturkristne», «miljøkristne» eller mye annet, men de står ikke med navnet sitt i Livets Bok. Støtte for dette finner du en rekke steder i Bibelen, men jeg nøyer meg med et utvalg på tre: Åpenbaringen 3:5, Åpenbaringen 20:12 og Malaki 3:16.

Det er kanskje bedre å ikke kalle seg kristen hvis en ikke tror på Jesus. Da lurer de hverken seg selv eller andre.

Tro er uansett et spørsmål du trenger hjelp til. Be til Jesus om å få tro, så gir Han det. (Joh 15:26, 16:13)

Til slutt er det likevel viktig å ta med seg et lite a propos på veien:

Ingen blir frelst fordi de tror på Jesus, men de tror på Jesus fordi de er frelst.

Troen er en gave.

LES MER >> gjennomtenkt på PREACHER.no

Victor Skimmeland har blant annet studert teologi og jobba i kirke, misjon og bistand. Han blogger på preacher.no. © 2019 og alle rettigheter reservert. Tekstene er skrevet til allmenn nytte og glede, så ikke-kommersiell bruk er greit når du oppgir fullstendig kilde. Annen bruk? Spør først.